Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 13.11.2012
Дата публікації 13.11.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правління. Тел: 0615320042
E-mail* Korrel@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00218012
1.4. Місцезнаходження емітента
71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
06153 2-00-42 06153 2-35-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента
server@yuzhgidromash.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.yuzhgidromash.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення посадової особи - головного бухгалтера прийнято Головою правління 13.11.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу від 13.11.2012 р. №29.
Посадова особа Прокопович Валерій Іванович (Паспорт: серія СА номер 167524 виданий 29.06.1996 р. Бердянський МВ УМВС України у Запорізькій області), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 років 2 місяці.
На посаду головного бухгалтера замість звільненої особи нікого не призначено.


3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
голова правління Телегуз Е.М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Телегуз Едуард Миколайович