Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.11.2012
Дата публікації 21.11.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правління. Тел: 0615320042
E-mail* Korrel@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
1.2. Організаційно-правова форма емітента:
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:
00218012
1.4. Місцезнаходження емітента:
71101 м. Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:
06153 2-00-42 06153 2-35-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента:
server@yuzhgidromash.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації:
www.yuzhgidromash.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Рішення про призначення Головного бухгалтера прийнято Головою Правління 21.11.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу від 21.12.2012 р. №30.
Посадова особа Гур'янова Ганна Володимирівна (Паспорт: серія СА номер 952963 виданий 23.02.1999 р.
Бердянським МВ УМВС України у Запорізькій області), призначена на посаду Головний бухгалтер.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
- бухгалтер ТСББ "Наш дім";
- бухгалтер Житлосервісу №5;
- спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності Управління комунальної власності Бердянської міської
ради;
- головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та звітності Управління комунальної власності Бердянської
міської ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
голова правління Телегуз Е.М.
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
21.11.2012

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Телегуз Едуард Миколайович