Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2013
Дата публікації 21.03.2013 09:35:47
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правління. Тел: 0615320042
E-mail* Korrel@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш»
1. 24 квітня 2013 р. о 14-00 в залі засідань (м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77) відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш»..
2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
З 12-30 до 13-30 у день проведення загальних зборів акціонерів.
Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2013 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Обрання членів лічильної комісії ПАТ «Завод Південгідромаш» (далі – Товариство).
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 р.
5. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 р., затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, відділ по роботі з цінними паперами. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу по роботі з цінними паперами Муравйова Інна Володимирівна.
Довідки за телефоном (6153) 2-28-39.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 25389 25742
Основні засоби 16663 16719
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 8296 8350
Сумарна дебіторська заборгованість 418 666
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 5
Нерозподілений прибуток 309 2330
Власний капітал 14249 16270
Статутний капітал 13940 13940
Довгострокові зобов'язання 1177 1119
Поточні зобов'язання 9948 8340
Чистий прибуток (збиток) (2021) (796)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55760000 55760000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 12


7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано 21.03.2013 р. №55 Бюлетень «Відомості НКЦПФР»
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))


Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова правління ______________
(підпис) Телегуз Е.М.
(ініціали та прізвище керівника)
М. П. 21.03.2013 р.
(дата)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Телегуз Едуард Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2013
(дата)