Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.01.2014
Дата публікації 28.01.2014 13:11:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правління. Тел: 0615320042
E-mail* Korrel@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш»
1. 28 лютого 2014 р. о 14-00 в залі засідань (м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77) відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш»..
2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
З 12-30 до 13-00 у день проведення загальних зборів акціонерів.
Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 лютого 2014 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Обрання членів лічильної комісії ПАТ «Завод Південгідромаш» (далі – Товариство).
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 р.
5. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 р., затвердження нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства (Наглядової ради, Ревізійної комісіі).
9. Прийняття рішення про обрання членів органів управління Товариства (Наглядової ради, Ревізійної комісіі).
5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, відділ по роботі з цінними паперами. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу по роботі з цінними паперами Муравйова Інна Володимирівна.
Довідки за телефоном (06153) 2-28-39.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 24748 25389
Основні засоби 15643 16663
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 5627 8296
Сумарна дебіторська заборгованість 577 418
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 9
Нерозподілений прибуток 890 309
Власний капітал 17527 14249
Статутний капітал 13940 13940
Довгострокові зобов'язання 1176 1177
Поточні зобов'язання 9974 9948
Чистий прибуток (збиток) (2557) (2021)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55760000 55760000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 11

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано 29.01.2014 р. у №19 Бюлетеня «Відомості НКЦПФР»


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова правління
Телегуз Е.М.
(ініціали та прізвище керівника)
29.01.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Телегуз Едуард Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.01.2014
(дата)