Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 16.03.2015 11:47:13
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77
Керівник* Грищенко Марина Володимирівна - голова правління. Тел: 061532-00-42
E-mail* 00218012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ІНФОРМАЦІЯ в повідомленні про проведення загальних зборів (для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії) 1. 23 квітня 2015 р. о 14-00 в залі засідань (м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77) відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Завод Південгідромаш». 2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: З 12-30 до 13-00 у день проведення загальних зборів акціонерів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2015 р. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1.Обрання членів лічильної комісії ПАТ «Завод Південгідромаш» (далі – Товариство). 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. 4. Звіт Наглядової ради за 2014р. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. 6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 р., затвердження нормативів розподілу прибутку на 2015 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». 9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. 5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, відділ по роботі з цінними паперами. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу по роботі з цінними паперами Муравйова Інна Володимирівна. Довідки за телефоном (06153) 2-28-39. Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами письмово у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 57900 60560 Основні засоби 52021 53856 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 5698 5755 Сумарна дебіторська заборгованість 177 945 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 1 Нерозподілений прибуток (11927) (8325) Власний капітал 43459 47073 Статутний капітал 13940 13940 Довгострокові зобов'язання 514 1072 Поточні зобов'язання 13928 12415 Чистий прибуток (збиток) (3634) (5603) Середньорічна кількість акцій (шт.) 55760000 55760000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 9 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18 березня 2015 р. Відомості НКЦПФР №52 (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Грищенко Марина Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2015
(дата)