Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2016
Дата публікації 11.03.2016 15:16:24
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77
Керівник* Грищенко Марина Володимирівна - голова правління. Тел: 061532-00-42
E-mail* 00218012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПАТ "Завод Південгідромаш", код ЄДРПОУ 00218012, повідомляє:

1. 21 квітня   2016  р. о 14-00  в залі засідань (м. Бердянськ, Мелітопольське  шосе, 77) відбудуться    загальні  збори акціонерів  ПАТ «Завод Південгідромаш».

2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

З 12-30 до 13-00 у день проведення загальних зборів акціонерів.

Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує  їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  – 15 квітня 2016 р.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Обрання  членів лічильної комісії  ПАТ «Завод Південгідромаш» (далі – Товариство).

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2015 р.

4. Звіт Наглядової ради за 2015р.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками  роботи в 2015 р.,  затвердження нормативів розподілу прибутку на 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

8. Про вчинення значного правочину з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін в договори забезпечення у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL  від 10.02.2012, укладеним між ПАТ «СБЕРБАНК» та ТОВ «ПЗГМ».

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про обрання членів  Наглядової ради Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

12.  Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.

5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні  з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське  шосе, 77, відділ по роботі з цінними паперами. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу  по роботі з цінними паперами  Муравйова Інна Володимирівна.
Довідки за телефоном  (06153) 2-28-39.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів  подаються акціонерами письмово у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про  акціонерні товариства».

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

58656

57900

Основні засоби

51460

52021

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

5698

5698

Сумарна дебіторська заборгованість

1110

177

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

1

Нерозподілений прибуток

(14060)

(11927)

Власний капітал

41445

43459

Статутний капітал

13940

13940

Довгострокові зобов'язання

447

514

Поточні зобов'язання

16884

13928

Чистий прибуток (збиток)

(2133)

(3634)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

55760000

55760000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

6

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15  березня 2016 р.  у газеті «Відомості  ДКЦПФР»  № 50
 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

(підпис)
 

М.В. Грищенко

 

М.П.

11.03.2016 р.
 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Грищенко Марина Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2016
(дата)