Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 07.04.2017
Дата публікації 01.03.2017 15:32:28
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77
Керівник* Грищенко Марина Володимирівна - голова правління. Тел: 061532-00-42
E-mail* 00218012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»!

Публічне акціонерне товариство  «Завод Південгідромаш» (71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77), повідомляє про скликання на  07 квітня 2017 року о  14 год. 00 хв. чергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства  «Завод Південгідромаш» (далі – загальні збори) за адресою: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, приміщення музею на першому поверсі.

Реєстрація акціонерів Публічного акціонерного товариства  «Завод Південгідромаш», які прибуватимуть на загальні збори, буде проводитись  07 квітня  2017 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, приміщення музею на першому поверсі.

Для участі у загальних зборах акціонери Публічного акціонерного товариства  «Завод Південгідромаш»  мають прибути      07 квітня        2017 року о   14  год.  00   хв. за адресою: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, приміщення музею на першому поверсі.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину   03 квітня  2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, скликаних на 07 квітня  2017 року:

Проект порядку денного (питання, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2. Визначення способу та порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

3. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів.

4. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2016 р.

6. Звіт Наглядової ради за 2016р.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

8. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками  роботи в 2016 р.,  затвердження нормативів розподілу прибутку на 2017 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

10. Про вчинення  значних правочинів з ПАТ «Сбербанк», а саме: внесення змін до усіх договорів забезпечення (у тому числі, але не виключно, внесення третейської угоди), які укладені з ПАТ «Сбербанк»у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від  10.02.2012 р., укладеного між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «ПЗГМ», та затвердження проектів угод у зв’язку зі вчиненням значних правочинів з ПАТ «Сбербанк».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії  Товариства.

 12. Прийняття рішення про обрання членів  Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

13. Зміна типу (найменування) Публічного акціонерного товариства  «Завод Південгідромаш».

14. Прийняття рішення про зміну назви товариства.

15. Затвердження статуту Приватного акціонерного товариства «Завод Південгідромаш».

16. Скасування внутрішніх Положень Публічного акціонерного товариства  «Завод Південгідромаш», а саме:
- Положення про загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про правління;

- Положення про Ревізійну комісію.

17. Затвердження внутрішніх Положень Приватного акціонерного товариства «Завод Південгідромаш», а саме:

- Положення про загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про правління;

- Положення про Ревізійну комісію.

Адреса власного веб-сайту Публічного акціонерного товариства  «Завод Південгідромаш» , на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: http://www.yuzhgidromash.com.

Порядок ознайомлення акціонерів Публічного акціонерного товариства  «Завод Південгідромаш» з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні  з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське  шосе, 77, відділ по роботі з цінними паперами. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу  по роботі з цінними паперами  Муравйова Інна Володимирівна.
Довідки за телефоном  (06153) 2-28-39.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів  подаються акціонерами письмово у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про  акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

57771

58656

Основні засоби

50666

51466

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

5698

5698

Сумарна дебіторська заборгованість

1405

1110

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток

(14463)

(14060)

Власний капітал

41445

41445

Статутний капітал

13940

13940

Довгострокові зобов'язання

391

447

Поточні зобов'язання

16458

16884

Чистий прибуток (збиток)

(594)

(2133)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

55760000

55760000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому  виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  №43 від 03.03.2017 р.

Наглядова рада ПАТ  «Завод Південгідромаш»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

_________
(підпис)

М.В. Грищенко

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Грищенко Марина Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2017
(дата)