Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.04.2018
Дата публікації 27.02.2018 14:43:24
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77
Керівник* Грищенко Марина Володимирівна - голова правління. Тел: 061532-00-42
E-mail* 00218012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»!

               Приватне акціонерне товариство  «Завод Південгідромаш» (71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77), повідомляє про скликання на  04 квітня 2018 року о  12 год. 00 хв. чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства  «Завод Південгідромаш» (далі – загальні збори) за адресою: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, приміщення музею на першому поверсі.

               Реєстрація акціонерів ПрАТ  «Завод Південгідромаш», які прибуватимуть на загальні збори, буде проводитись  04 квітня  2018 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення загальних зборів: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, приміщення музею на першому поверсі.

               Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину   29 березня  2018 року.

               Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, скликаних на 04 квітня  2018 року:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з питання 1 проекту порядку денного загальних зборів: Обрати для підрахунку голосів і підведення підсумків загальних зборів акціонерів лічильну комісію ПАТ "Завод Південгідромаш " у складі :  Носова Г.В. - голова лічильної комісії; Положенцева Л.Л. -  секретар лічильної комісії, Михальчук Н.В. - член лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення з питання 2 проекту порядку денного загальних зборів:  Обрати для ведення загальних зборів акціонерів  та складання протоколу  Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:Голова зборів - Муравйова І.В.  , секретар зборів  Бухтіярова Т.А.

3.  Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2017 р.

Проект рішення з питання 3 проекту порядку денного загальних зборів: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ”Завод Південгідромаш” за 2017 р. ствердити. Роботу Правління за 2017 р. визнати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради за 2017р.

Проект рішення з питання 4 проекту порядку денного загальних зборів:  Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ”Завод Південгідромаш” за 2017 р. ствердити. Роботу Наглядової ради  за 2017 р. визнати задовільною.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

Проект рішення з питання 5  проекту порядку денного загальних зборів: Звіт та  висновки Ревізійної комісії за  2017 р. ствердити без змін і доповнень. Роботу Ревізійної комісії в 2017 р. визнати задовільною.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками  роботи  в 2017 р.,  затвердження нормативів розподілу прибутку на 2018 р.

Проект рішення з питання 6  проекту порядку денного загальних зборів:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку  за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017  р. ПрАТ “Завод Південгідромаш” прибуток не розподіляти.

2. Затвердити наступний порядок розподілу  прибутку  на 2018 р.:

 -         на покриття збитків минулих періодів;

 -         на формування резервного фонду у розмірі 5%;

 -         залишок прибутку  за 2018 р. розподілити на загальних зборах акціонерів у 2019 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення з питання 7  проекту порядку денного загальних зборів: Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2017 р.

8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені з ПАТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012 р., укладеного між ПАТ «СБЕРБАНК» то ТОВ «Південний завод гідравлічних машин», та затвердження проектів угод у зв’язку зі вчиненням значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК».

Проект рішення з питання 8  проекту порядку денного загальних зборів:

 Надати згоду на вчинення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме: внести зміни до всіх договорів забезпечення (застава, порука), які укладені з ПАТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012 р. (збільшення строку кредитування не більш ніж до 01 травня 2019 року; сплата комісії за внесення змін до умов кредитування), укладеного між ПАТ «СБЕРБАНК» та ТОВ «Південний завод гідравлічних машин», та затвердити проекти договорів про внесення змін до договору застави, договору поруки у зв’язку зі вчиненням значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», що є невід’ємною частиною цього рішення (Додаток №1).

Адреса власного веб-сайту ПрАТ  «Завод Південгідромаш», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: http://www.yuzhgidromash.com

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні  з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське  шосе, 77, відділ по роботі з цінними паперами. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу  по роботі з цінними паперами  Муравйова І.В.
Довідки за телефоном  (06153) 2-28-39.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів  подаються акціонерами письмово не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів у відповідності до вимог Закону України «Про  акціонерні товариства».

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому  виданні «Відомості НКЦПФР»  №43  від 02.03.2018 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

58343

57771

Основні засоби

50402

50666

Запаси

5698

5698

Сумарна дебіторська заборгованість

2242

1405

Гроші та їх еквіваленти

1

2

Нерозподілений прибуток

(16992)

(14463)

Власний капітал

41445

41445

Зареєстрований (пайовий/статутний)  капітал

13940

13940

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

107

391

Поточні зобов'язання і забезпечення

19843

16458

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(2529)

(594)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

55760000

55760000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,045)

(0,01)

Наглядова рада ПрАТ  «Завод Південгідромаш»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

_________
(підпис)

М.В. Грищенко

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Грищенко Марина Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2018
(дата)