Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.04.2019
Дата публікації 27.02.2019 16:35:49
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77
Керівник* Грищенко Марина Володимирівна - голова правління. Тел: 061532-00-42
E-mail* 00218012@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ»!

Приватне акціонерне товариство  «Завод Південгідромаш» (71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77), повідомляє про скликання на  04 квітня 2019 року о  12 год. 00 хв. чергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства  «Завод Південгідромаш» (далі – загальні збори) за адресою: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, каб. 224.

Реєстрація акціонерів ПрАТ  «Завод Південгідромаш», які прибуватимуть на загальні збори, буде проводитись  04 квітня  2019 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцем проведення загальних зборів: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77, каб. 224.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину   29 березня  2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, скликаних на 04 квітня  2019 р:

Проект порядку денного (питання, що виносяться на голосування)

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з питання 1 проекту порядку денного загальних зборів: Обрати для підрахунку голосів і підведення підсумків загальних зборів акціонерів лічильну комісію ПрАТ "Завод Південгідромаш " у складі :  Носова Г.В. - голова лічильної комісії; Положенцева Л.Л. -  секретар лічильної комісії, Клименко Т.В. - член лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення з питання 2 проекту порядку денного загальних зборів:  Обрати для ведення загальних зборів акціонерів  та складання протоколу  Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:Голова зборів - Муравйова І.В.  , секретар зборів  - Бухтіярова Т.А.

3.  Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2018 р.

Проект рішення з питання 3 проекту порядку денного загальних зборів: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ”Завод Південгідромаш” за 2018 р. ствердити. Роботу Правління за 2018 р. визнати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради за 2018р.

Проект рішення з питання 4 проекту порядку денного загальних зборів:  Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ ”Завод Південгідромаш” за 2018 р. ствердити. Роботу Наглядової ради  за 2018 р. визнати задовільною.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Проект рішення з питання 5  проекту порядку денного загальних зборів: Звіт та  висновки Ревізійної комісії за  2018 р. ствердити без змін і доповнень. Роботу Ревізійної комісії в 2018 р. визнати задовільною.

6. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками  роботи  в 2018 р.,  затвердження нормативів розподілу прибутку на 2019 рік.

Проект рішення з питання 6  проекту порядку денного загальних зборів:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку  за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018  р. ПрАТ “Завод Південгідромаш” прибуток не розподіляти.

2. Затвердити наступний порядок розподілу  прибутку  на 2019 р.:

 -         на покриття збитків минулих періодів;

 -         на формування резервного фонду у розмірі 5%;

 -         залишок прибутку  за 2019 р. розподілити на загальних зборах акціонерів у 2020 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення з питання 7  проекту порядку денного загальних зборів: Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2018 р.

8.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з питання 8  проекту порядку денного загальних зборів:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів наступного характеру:  укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо відчуження, оренди, суборенди  будь-якого майна Товариства,  угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо), граничною сукупною вартістю  150 млн. грн . Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення цих річних зборів акціонерів Товариства.   Уповноважити Голову правління  на підписання  договорів, контрактів, угод, що є значними  правочинами.

9. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

 Проект рішення з питання 9  проекту порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Завод Південгідромаш».

2.  Муравйовій Інні Володимирівні зареєструвати Статут ПрАТ "Завод Південгідромаш" в

новій редакції в органах державної реєстрації відповідно до чинного законодавства.

10. Затвердження  внутрішніх Положень Товариства, а саме:

- Положення про загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про правління;

- Положення про ревізійну комісію.

Проект рішення з питання 10  проекту порядку денного загальних зборів:

Затвердити внутрішні Положення Приватного акціонерного товариства «Завод Південгідромаш», а саме:

- Положення про загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про правління;

- Положення про ревізійну комісію.

11.  Про надання згоди на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме: внесення змін до всіх договорів забезпечення, які укладені між Товариством та АТ «СБЕРБАНК», у зв’язку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL від 10.02.2012, укладеного між АТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) та ТОВ «Південний завод гідравлічних машин», та затвердження проектів договорів у зв’язку зі вчиненням значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК».

Проект рішення з питання 11  проекту порядку денного загальних зборів:

У зв’язку із запланованим внесенням змін умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 06-В/12/85/ЮО/KL, що укладений 10.02.2012 між ТОВ «Південний завод гідравлічних машин» (код ЄДРПОУ 32440612) та АТ «СБЕРБАНК» (далі – Кредитний договір), в разі внесення змін до умов кредитування за Кредитним договором погодити укладання правочинів, які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, з метою внесення відповідних змін (змін, що пов’язані зі зміною умов кредитування за Кредитним договором) до всіх договорів забезпечення, що  укладені між Товариством та АТ «СБЕРБАНК» в якості забезпечення виконання ТОВ «Південний завод гідравлічних машин» (код ЄДРПОУ 32440612) своїх зобов′язань за Кредитним договором (надалі – Договори забезпечення) на наступних умовах:

-   максимальний розмір ліміту  кредитування (сума кредиту) за Кредитним договором – не більше 2 000 000 (два мільйона) гривень;

-   максимальний  строк кредитування за Кредитним договором - не більше ніж 9 (дев’ять) років;

-   максимальна процентна ставка за Кредитним договором - не більше 50 %.

Надати повноваження Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених правочинів (договорів)/документів, з правом самостійно визначати на власний розсуд усіх умов таких правочинів (договорів), зокрема й істотних, з урахування положень цього протоколу, в тому числі, але не виключно  в частині зміни графіку погашення кредитної заборгованості/зниження ліміту кредитування та інших запропонованих АТ «СБЕРБАНК» умов кредитування. Також Голові Правління надається право на надання/отримання до/від Банку будь-яких документів/примірників договорів, пов’язаних з укладенням правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цього рішення. Затвердити проекти договорів про внесення змін до Договорів забезпечення, що є невід’ємною частиною цього рішення (Додаток №1).

Адреса власного веб-сайту ПрАТ  «Завод Південгідромаш» , на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: https://www.00218012.smida.gov.ua

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні  з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське  шосе, 77, відділ по роботі з цінними паперами. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу  по роботі з цінними паперами  Муравйова Інна Володимирівна.
Довідки за телефоном  (06153) 2-28-39.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів  подаються акціонерами письмово не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів у відповідності до вимог Закону України «Про  акціонерні товариства».

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, яка оформлена згідно вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Завод Південгідромаш» загальна кількість акцій товариства становить—55760000(п’ятдесят пять мільйонів сімсот  шістдесят  тисяч) штук простих іменних акцій, та кількість голосуючих акцій становить – 51699642 штук простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

26951

25994

Основні засоби

16600

15916

Запаси

6186

7839

Сумарна дебіторська заборгованість

2511

2237

Гроші та їх еквіваленти

1

1

Нерозподілений прибуток

(10639)

(8817)

Зареєстрований (пайовий/статутний)  капітал

13940

13940

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1178

1285

Поточні зобов'язання і забезпечення

22473

19586

Чистий фінансовий результат: прибуток  (збиток)

(1822)

(1950)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

55760000

55760000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,033)

(0,035)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому  виданні газета «Урядовий кур`єр»  №42 (6405)  від 02.03.2019 р.

Наглядова рада ПрАТ  «Завод Південгідромаш»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Грищенко Марина Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2019
(дата)