Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правління       Грищенко М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.02.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 71101 м. Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
4. Код за ЄДРПОУ 00218012
5. Міжміський код та телефон, факс 06153 2-00-42 06153 2-35-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.02.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 31 Відомості НКЦПФР 14.02.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.yuzhgidromash.com в мережі Інтернет 14.02.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.02.2018 припинено повноваження Голова Правління Грищенко Марина Володимирівна СА 266427
20.08.1996 Жовтневий РВ УМВС України в Запорізькій області
2e-08
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 09.02.2018 року, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, припиненi повноваження голови правління ПрАТ "Завод Південгідромаш" Грищенко Марини Володимирівни. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засіданняНаглядової Ради ПрАТ "Завод Південгідромаш" вiд 09.02.2018 р. Посадова особа Грищенко Марина Володимирівна (паспорт: серія СА номер 266427 виданий 20.08.1996 р. Жовтневий РВ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
09.02.2018 набуто повноважень Голова Правління Грищенко Марина Володимирівна СА 266427
20.08.1996 Жовтневий РВ УМВС України в Запорізькій області
2e-08
Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Завод Південгідромаш"09.02.2018 р. Набуття повноважень на новий термін посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Завод Південгідромаш" від 09.02.2018 р. Грищенко Марина Володимирівна (паспорт: серія СА номер 266427 виданий 20.08.1996 р. Жовтневий РВ УМВС України в Запорізькій області) обрано на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор підприємства, член Наглядової ради ПАТ "Завод Південгідромаш", голова правління ПАТ "Завод Південгідромаш". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.