Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правління       Грищенко М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.09.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
5. Міжміський код та телефон, факс 06153 2-00-42 06153 2-35-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.09.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.yuzhgidromash.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.09.2018 звільнено Головний бухгалтер Гур'янова Ганна Володимирівна 952963 0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Головою правління 21.09.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу №17 від 21.09.2018 р. Посадова особа Гур'янова Ганна Володимирівна (паспорт: серія СА номер 952963 виданий 23.02.1999 р. Бердянський МВ УМВС України в Запорізькій обл.), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 10 місяців. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.