Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правління       Грищенко М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
4. Код за ЄДРПОУ 00218012
5. Міжміський код та телефон, факс 06153 2-00-42 2-35-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 69 Відомості НКЦПФР 11.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.yuzhgidromash.com в мережі Інтернет 11.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 07.04.2017 ЮЖГІДРОМАШ С.Р.Л., 20122, Італія, м. Мілан, пл. Дель Дуомо, 20 1945329 85.0478 85.0478
Зміст інформації:
ПАТ "Завод Південгідромаш" (код ЄДРПОУ 00218012) повiдомляє, що згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства, отриманого вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України - Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України», складеного станом на 03 квiтня 2017 року, вiдбулася змiна частки голосуючих акцій власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: 1. Розмiр пакету акцiй акціонера ЮЖГІДРОМАШ С.Р.Л., 20122, Італія, м. Мілан, пл. Дель Дуомо, 20, складає 47 422 634 штуки простих iменних акцiй, що складає0,92623% голосуючих акцiй Товариства. Дата отримання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 07.04.2017р. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій не змінився, але збільшився у загальній кількості голосуючих акцій з 90,5572% до 92,623%. Зміни розміру пакета акцій у акціонера не відбулось.