Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правління       Грищенко Марина Володимирівна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
4. Код за ЄДРПОУ 00218012
5. Міжміський код та телефон, факс 06153 2-00-42 06153 2-35-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 69 Відомості НКЦПФР 11.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці yuzhgidromash.com в мережі Інтернет 11.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.04.2017 16377.9 57771 28.34969
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 07.04.2017; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів ПАТ "Завод Південгідромаш", протокол №18. Предмет правочину: надання згоди на внесення змін до договору застави у звязку зі зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лїнії №06-В12/85/ЮО/KL від 10.02.2012 р, що укладений між ПАТ "СБЕРБАНК" та ТОВ "ПЗГМ". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 16377,9 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 57771 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 28,34969%; Загальна кількість голосуючих акцій: 51199644 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: ; 47423059 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 47423059 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: .