Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правління       Грищенко М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
4. Код за ЄДРПОУ 00218012
5. Міжміський код та телефон, факс 06153 2-00-42 06153 2-35-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 69 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 11.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці yuzhgidromash.com в мережі Інтернет 11.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Кондратенко Олена Михайлівна СА 824507
01.10.1998 Жовтневий РВ УМВС України в Запорізькій області
2e-08
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р. протокол №18. Посадова особа Кондратенко Олена Михайлівна (паспорт: серія СА номер 824507 виданий 01.10.1998 р. Жовтневий РВ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Посадова особа являється акціонером, їй належить 1 акція..
07.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Муравйова Інна Володимирівна СА 887868
08.10.1998 Бердянський МВ УМВС України в Запорізькій області
6e-06
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р. протокол №18. Посадова особа Муравйова Інна Володимирівна (паспорт: серія СА номер 887868 виданий 08.10.1998 р. Бердянський МВ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000006%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа являється акціонером, володіє 323 акціями.
07.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Бордюг Олег Валерійович СВ 064625
07.10.1999 Комунарський РВ УМВС України в Запорізькій області
2e-08
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р. протокол №18. Посадова особа Бордюг Олег Валерійович (паспорт: серія СВ номер 064625 виданий07.10.1999 р. Комунарський РВ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Посадова особа являється акціонером, їй належить 1 акція..
07.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Сидоров Володимир Григорович СА 166755
11.06.1996 Бердянський РВ УМВС України в Запорізькій області
2.3e-06
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Сидоров Володимир Григорович (паспорт: серія СА номер 166755 виданий 11.06.1996 р. Бердянський РВ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000023%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0000023%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Посадова особа являється акціонером, володіє 129 акціями.
07.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Нарікаєв Емзар Заурбегович МВ 448666
13.10.2010 Роменський МВ УМВС України в Сумській області
2e-08
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Нарікаєв Емзар Заурбегович (паспорт: серія МВ номер 448666 виданий 13.10.2010 р. Роменський МВ УМВС України в Сумській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Посадова особа являється акціонером, володіє 1 акцією.
07.04.2017 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Воліна Наталя Петрівна СВ 233539
08.08.2000 Бердянський МВ УМВС України в Запорізькій області
9.7e-06
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Воліна Наталя Петрівна (паспорт: серія СВ номер 233539 виданий 08.08.2000 р. Бердянський МВ УМВС України в Запорізькій області), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000097%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0000097%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки Посадова особа являється акціонером, володіє 540 акціями.
07.04.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Пікулик Наталя Олексіївна ВВ 680777
18.12.1998 Жовтневий РВ Маріупольського МУ УМВС у Донецькій області
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Пікулик Наталя Олексіївна (паспорт: серія ВВ номер 680777 виданий 18.12.1998 р. Жовтневий РВ Маріупольського МУ УМВС у Донецькій області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.. Посадова особа акціонером не являється.
07.04.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Алістратова Наталія Іванівна СА 257126
05.10.1996 Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області
1.73e-06
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнятоЗагальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Алістратова Наталя Іванівна (паспорт: серія СА номер 257126 виданий 05.10.1996 р. Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000173%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000173%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Посадова особа являється акціонером, володіє 100 акціями.
07.04.2017 призначено Голова Наглядової ради Кондратенко Олена Михайлівна СА 824507
01.10.1998 Жовтневий РВ УМВС України в Запорізькій області
2e-08
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Кондратенко Олена Михайлівна (паспорт: серія СА номер 824507 виданий 01.10.1998 р. Жовтневий РВ УМВС України в Запорізькій області), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер, економіст, начальник відділу, директор, член Наглядової ради ПАТ "Завод Південгідромаш", голова Наглядової ради ПАТ "Завод Південгідромаш". Посадова особа являється акціонером. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
07.04.2017 призначено Член Наглядової ради Муравйова Інна Володимирівна СА 887868
08.10.1998 Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області
6e-05
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Муравйова Інна Володимирівна (паспорт: серія СА номер 887868 виданий 08.10.1998 р. Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00006%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000006%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст, начальник відділу, член Наглядової ради ПАТ "Завод Південгідромаш". Посадова особа являється акціонером. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 323 шт.
07.04.2017 призначено Член Наглядової ради Бордюг Олег Валерійович СВ 064625
07.10.1999 Комунарський РВ УМВС України в Запорізькій області
2e-08
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Бордюг Олег Валерійович (паспорт: серія СВ номер 064625 виданий 07.10.1999 р. Комунарський РВ УМВС України в Запорізькій області), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист, директор підприємства, член Наглядової ради ПАТ "Завод Південгідромаш". Посадова особа являється акціонером. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
07.04.2017 призначено Голова Наглядової ради Сидоров Володимир Григорович СА 166755
11.06.1996 Бердянський РВ УМВС у Запорізькій області
2.3e-06
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Сидоров Володимир Григорович (паспорт: серія СА номер 166755 виданий 11.06.1996 р. Бердянський РВ УМВС у Запорізькій області), призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000023%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0000023%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: майстер цеху, старший майстер цеху, начальник цехової дільниці, заступник начальника цеху, начальник цеху, начальник механоскладального виробництва, член Наглядової ради ПАТ "Завод Південгідромаш". Посадова особа являється акціонером. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 129 шт.
07.04.2017 призначено Член Наглядової ради Нарікаєв Емзар Заурбегович МВ 448666
13.10.2010 Роменський МВ УМВС у Сумській області
2e-08
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Нарікаєв Емзар Заурбегович (паспорт: серія МВ номер 448666 виданий 13.10.2010 р. Роменський МВ УМВС у Сумській області), призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: водій автотранспортних засобів, член Наглядової ради ПАТ "Завод Південгідромаш". Посадова особа являється акціонером. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція.
07.04.2017 призначено Голова Ревізійної комісії Воліна Наталя Петрівна СВ 233539
08.08.2000 Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області
9.7e-06
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. .Посадова особа Воліна Наталя Петрівна (паспорт: серія СВ номер 233539 виданий 08.08.2000 р. Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0000097%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0000097%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: статист, інженер-технолог, економіст, , начальник бюро, головний економіст, заступник директора з економіки, Голова Ревізійної комісії ПАТ "Завод Південгідромаш". Посадова особа являється акціонером. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 540 шт.
07.04.2017 призначено Член Ревізійної комісії Пікулик Наталя Олексіївна ВВ 680777
18.12.1998 Жовтневий РВ Маріупольського МУ УМВС у Донецькій області
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Пікулик Наталя Олексіївна (паспорт: серія ВВ номер 680777 виданий 18.12.1998 р. Жовтневий РВ Маріупольського МУ УМВС у Донецькій області), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст, головний бухгалтер, начальник відділу, член Ревізійної комісії ПАТ "Завод Південгідромаш". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. Посадова особа не являється акціонером.
07.04.2017 призначено Член Ревізійної комісії Алістратова Наталія Іванівна СА 257126
05.10.1996 Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області
1.73e-06
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 07.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 07.04.2017 р., протокол №18. Посадова особа Алістратова Наталя Іванівна (паспорт: серія СА номер 257126 виданий 05.10.1996 р. Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області), призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000173%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000173%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший бухгалтер, бухгалтер, член Ревізійної комісії ПАТ "Завод Південгідромаш". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 шт. Посадова особа являється акціонером.
07.04.2017 припинено повноваження Член Правління Бухтіярова Тетяна Анатоліївна СВ 170200
08.10.1998 Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області
2e-08
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 07.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради, протокол б/н від 07.04.2017 р. Посадова особа Бухтіярова Тетяна Анатоліївна (паспорт: серія СВ номер 170200 виданий 08.10.1998 р. Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.. Посадова особа являється акціонером, володіє 1 акцією.
07.04.2017 призначено Член Правління Бухтіярова Тетяна Анатоліївна СВ 170200
08.10.1998 Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області
2e-08
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 07.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради, протокол б/н від 07.04.2017 р. Посадова особа Бухтіярова Тетяна Анатоліївна (паспорт: серія СВ номер 170200 виданий 08.10.1998 р. Бердянський МВ УМВС у Запорізькій області), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: свердлувальник, комірник, бухгалтер, член Правління ПАТ "Завод Південгідромаш" Посадова особа являється акціонером. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 шт.