Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
голова правління       Грищенко М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 71101 Бердянськ Мелітопольське шосе,77
4. Код за ЄДРПОУ 00218012
5. Міжміський код та телефон, факс 06153 2-00-42 06153 2-35-81
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 71 Відомості НК ЦПФР 13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці yuzhgidromash.com в мережі Інтернет 13.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 12.04.2017 Публічне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш» Приватне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш»
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 07.04.2017; Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів ПАТ "Завод Південгідромаш", протокол №18 від 07.04.2017 р. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 12.04.2017; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш»; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш».